Ledarskapsutbildning är en förutsättning för att lyckas

Ledarstilen i ett IT-bolag är av avgörande betydelse för företagskulturen och därmed verksamhetens utveckling. Från att ha varit en bransch där ledarskapsfrågor och ledarskapsutbildningar inte alltid har varit prioriterade områden har det inom IT-branschen skett en stor förändring under senare år i detta avseende. Idag är ledarskapsfrågor något som står högt på agendan. De flesta större IT-bolag erbjuder sin chefspersonal generösa möjligheter till olika former av löpande ledarskapsutbildning.

IT-branschen har av tradition varit en mansdominerad bransch. Detta har i viss mån avspeglat sig i form av det “grabbiga” ledarskap som sedan länge varit dominerande inom branschen. Idag är denna typ av ledarskap emellertid ett minne blott. Idag är det ett modernt och mer empatiskt ledarskap som dominerar inom IT-branschen. De flesta IT-bolag lägger dessutom ner betydande resurser på att rekrytera bra och välutbildade chefer, men även på att utbilda befintlig personal som arbetar i olika chefsbefattningar.

En personlig coach i ledarskap

Businesswoman,Standing,And,Leading,Business,Presentation.,Female,Executive,Putting,HerEn mycket populär utbildningsform för personer i chefsställning är coaching och coachande ledarskap där klienten, det vill säga den person som går utbildningen, erhåller en personlig coach. Den personliga coachens roll är att löpande stötta, utmana och motivera klienten till att uppnå den målbild som klienten själv har satt upp.

Det är egentligen inte fråga om en traditionell relation mellan en lärare och en elev. Snarare är det ett partnerskap där klienten och coachen arbetar tillsammans för att klienten ska uppnå sina mål, och därmed utvecklas som chef men även på ett personligt plan.

Utbildning är något som gynnar alla

Utbildning i form av coaching är något som gynnar såväl klienten som det företag där klienten är verksam som chef. Klienten får möjlighet till personlig utveckling i sin chefsroll. Detta är något som därefter kommer företaget till gagn genom ett bättre ledarskap och en bättre företagskultur. Detta är två avgörande faktorer för företagets utveckling på sikt och är även något som direkt kommer att påverka företagets ekonomiska resultat i positiv riktning. En verksamhet utan bra ledare är dömd till undergång, det är bara en fråga om hur lång tid det tar innan verksamheten går under.

Viktigt med kontinuerlig utbildning

Skilled,30s,Caucasian,Leader,In,Eyeglasses,Coaching,Interested,Business,People,Bra ledarskap är inte något som uppstår ur tomma intet. Ett företag som har ambitioner att växa, och samtidigt redovisa ett bra ekonomiskt resultat, måste lägga ner stora resurser på att utbilda sina chefspersonal. Det är inte heller tillräckligt med enstaka utbildningsinsatser. Det krävs ett kontinuerligt arbete med att utbilda och stötta de personer inom bolaget som arbetar i ledande befattningar.

Att skapa en bra företagskultur kräver ett bra och tydligt ledarskap. Det är dessutom något som tar tid, varför tålamod är en viktig egenskap i förändringsarbetet. Men det är inte någon tvekan om att en tydlig vision med avseende på vilket ledarskap som företaget står för, i förening med kontinuerlig utbildning för bolagets chefspersonal, kommer att ge resultat. Det är dessutom något som är beständigt. Bra chefskap smittar av sig på personalen som för vidare denna typ av ledarskap inom organisationen vilket skapar en unik företagskultur för just det företaget.